Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο  ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι τριμέλες και η σύνθεση του είναι η κάτωθι σύμφωνα με τις εκλογές τις 27/06/2021:        Κατή Σοφία,                       Παναγάκης Αλέξιος           Οικονομοπούλου Αικατερίνη

Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Ε.Σ.  Σ.Φ.Η.Π.                        Φαρμακοποιός,Μέλος Ε.Σ. Σ.Φ.Η.Π.                          Φαρμακοποιός, Μέλος Ε.Σ.. Σ.Φ.Η.Π.                  

Τηλ. : 23320-27777                                                              Τηλ: 23310-28594                                                         Τηλ: 2333022274