Πολιτική Προστασίας

 Πολιτική Προστασίας: ΝΚ05. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΗΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΕΓΚΡΙΣΗ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΘΕΣΗ:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Διευθύνων Σύμβουλος

ΟΝΟΜΑ:

AQS – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 


1               ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να καθοριστεί και να διατυπωθεί το γενικότερο πλαίσιο και βασικές αρχές που θέτει και εφαρμόζει Ο Σ.Φ.Η.Π (εφεξής o «Οργανισμός») όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους.

2               ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός στα πλαίσια της δραστηριότητάς του.

3               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  • Διοίκηση
  • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
  • Όλο το προσωπικό του Οργανισμού.
  • Όλοι οι συνεργάτες που διαχειρίζονται ή/και έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

4               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1         Γενικά

Ο Οργανισμός μας αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική του στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΚ.

Με την παρούσα δήλωση ο Οργανισμός μας επιθυμεί:

·         να ενημερώσει τους συναλλασσόμενους με αυτήν με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή προσώπων

·         να προσδιορίσει τις κατηγορίες των δεδομένων, τις πηγές των δεδομένων (όταν τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το ίδιο το πρόσωπο) και τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων

·         να ενημερώσει τους συναλλασσόμενους με αυτήν αναφορικά με διαβιβάσεις των προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτους ή σε τρίτες χώρες

·         να ενημερώσει για τη δυνατότητά των υποκειμένων να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό μας για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, την δυνατότητα να ασκήσουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και την ευχέρειά των προσώπων να καταγγείλουν κάθε παραβίαση των σχετιζόμενων με τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

·         να καθορίσει τις αρχές που διέπουν την τήρηση των σχετικών πολιτικών προστασίας και εγγυήσεων ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, ή οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, ή επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα σχετιζόμενα με τα προσωπικά του/της δεδομένα δικαιώματα, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού μας  AQS LTD στο τηλέφωνο 210 6216997 και στο email aqs@aqs.gr.

4.2         Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας, Εκπροσώπου του και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Σ.Φ.Η.Π.

Πάροδο θεσσαλονίκης 131 Βέροια 59100

23310-77800

info@sfip.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

AQS LTD

 

210 6216997

 

aqs@aqs.gr

 

 

 

 


4.3        
Ποιος συλλέγει προσωπικά δεδομένα;

Ο Οργανισμός μας εδρεύει στην Βέροια, οδός Πάροδος Θες/νικης αρ.131 και δραστηριοποιείται στην εμπορία Φαρμάκων – Παραφαρμάκων.

Η παρούσα δήλωση καλύπτει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό μας κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του, περιλαμβανομένης της παρουσίας της σε ιστοτόπους, πλατφόρμες και εφαρμογές τρίτων βάσει των Όρων Χρήσης του ιστοτόπου μας.

Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού μας συλλέγονται απλά δεδομένα σχετιζόμενα με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα και την εγκατάσταση cookies (οράτε σχετική Πολιτική cookies). Οι ιστότοποι τρίτων, γενικά, εφαρμόζουν δικές τους δηλώσεις εμπιστευτικότητας και δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σάς καλούμε να τούς διαβάσετε, πριν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους. 

 

4.4         Πώς συλλέγονται τα προσωπικά μου δεδομένα ;

Μπορεί να συγκεντρώσουμε προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές, δηλαδή:

·            Προσωπικά δεδομένα που δίδονται στον Οργανισμό μας απευθείας από τα υποκείμενα, για έναν από τους παρακάτω λόγους :

1.       Στοιχεία που μας δίνετε κατά την σύναψη, εξέλιξη και λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

2.       Στοιχεία που μας δίνετε κατά την συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις και δράσεις του Οργανισμού μας.

3.       Στοιχεία που μας δίνετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας ή την υποβολή κάποιου αιτήματός σας.